فرزین یغمائی

درباره من

دکتر فرزین یغمائی
image

دانشیار گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی...

محقق گوگل

(1400/6/31)

استنادات

387

h-index

12

i10-index

13

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/1/27)

استنادات

542

مقالات

63

h-index

13

مؤلفین همکار

30

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1375

کارشناسی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گرایش سخت افزار در مهندسی کامپیوتر

1380

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی شریف

1389

دکتری

دانشگاه صنعتی شریف

تجارب

1398-تاکنون

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

دانشگاه سمنان

1386-1394

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

دانشگاه سمنان

1390-1393

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده برق و كامپيوتر

دانشگاه سمنان

1395-1393

مدير دفتر برنامه ريزي و هماهنگي آموزشي

دانشگاه سمنان

1398-1395

مديرآموزش دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

تشخیص الگو

پردازش تصاویر

پردازش زبان فارسی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Exemplar-based image inpainting using svd-based approximation matrix and multi-scale analysis
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2016)
9121923002, ^فرزین یغمائی*
Fast Exemplar-Based Image Inpainting Using a New Pruning Technique
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE(2017)
9121923002, ^فرزین یغمائی*
A genetic-based prototyping for automatic image annotation
COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING(2017)
9211923002, ^فرزین یغمائی*
Non-texture image inpainting using histogram of oriented gradients
JOURNAL OF VISUAL COMMUNICATION AND IMAGE REPRESENTATION(2017)
9121923002, ^فرزین یغمائی*
Improving evolutionary decision tree induction with multi-interval discretization
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE(2017)
9311923001, ^فرزین یغمائی*
مقایسه توجه انتخابی در افراد با نشانه های اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت وسواسی جبری و – افراد بهنجار
روانشناسی بالینی(2017)
9221528001, ^فرزین یغمائی, ^پرویز صباحی*, ایمان ا.. بیگدلی
Motion pattern based representation for improving human action retrieval
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2018)
9211923001, ^فرزین یغمائی*
A new reduced-reference image quality assessment based on the SVD signal projection
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2018)
9111107003, ^فرزین یغمائی*
Retrieving Human Action by Fusing the Motion Information of Interest Points
INTERNATIONAL JOURNAL ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS(2018)
9211923001, ^فرزین یغمائی*
Automatic image annotation using community detection in neighbor images
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS(2018)
9211923002, ^فرزین یغمائی*
Improved Content Aware Image Retargeting Using Strip Partitioning
IJE International Journal of Engineering(2018)
9021106001, ^فرزین یغمائی*
Improvement of image description using bidirectional LSTM
International Journal of Multimedia Information Retrieval(2018)
9511925001, ^محمدجواد فدائی اسلام*, ^فرزین یغمائی
Gradient-based approach to offline text independent Persian writer identification
IET Biometrics(2019)
9021106001, ^فرزین یغمائی*
تخمین حالت سه‌بعدی بدن انسان از یک تصویر بوسیله شبکه عصبی کانولوشن و کدگذاری و بازنمایی تُنک با رویکرد مبتنی بر مدل
ماشین بینایی و پردازش تصویر(2018)
9711925003, ^فرزین یغمائی*, ^محمدجواد فدائی اسلام
تشخیص نواحی مزاحم بصری در تصاویر به وسیله روش نمایش تنک دومرحله‌ای و وزن‌دار نمونه آزمون
مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران(2018)
9411920009, ^فرزین یغمائی*
Probabilistic selection of frames for early action recognition in videos
International Journal of Multimedia Information Retrieval(2019)
9311923001, ^فرزین یغمائی*
Reduced-Reference Image Quality Assessment based on saliency region extraction
AUT Journal of Electrical Engineering(2019)
9111107003, ^فرزین یغمائی*
Improving image inpainting quality by a new SVD-based decomposition
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2020)
^فرزین یغمائی*, ^کیمیا پیوندی
مقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با نشانه‌های اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال شخصیت وسواسی و بهنجار
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت(2020)
9221528001, ^فرزین یغمائی, ^پرویز صباحی*, ایمان اله بیگدلی
بهبود یادگیری تقویتی عمیق با برنامه درسی در فضای بازی
مجله پژوهش در علوم توانبخشی(2019)
9811925003, ^مرتضی دری گیو*, ^فرزین یغمائی
Improving Image Inpainting based on Structure and Texture Information Using Quadtree
IJE International Journal of Engineering(2020)
^کیمیا پیوندی, ^فرزین یغمائی*
Efficient encoding of video descriptor distribution for action recognition
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2020)
9311923001, ^فرزین یغمائی*
طبقه‌بندی تصاویر بازیابی شده با استفاده از الگوریتم SIFT و کدگذاری خطی با قید محلی
ماشین بینایی و پردازش تصویر(2021)
9611920023, ^فرزین یغمائی*
Ensemble-based clustering of large probabilistic graphs using neighborhood and distance metric learning
JOURNAL OF SUPERCOMPUTING(2021)
9711925002, ^مرتضی دری گیو*, ^فرزین یغمائی
Efficient Image Inpainting Using Dimensional Space Reduction via Adaptive Patch-based Concept and Rank Lowering Technique
INTERNATIONAL JOURNAL ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS(2021)
^کیمیا پیوندی, ^فرزین یغمائی*
An Executive Model to Improve Reasoning and Realization in Ontology using Fuzzy-Colored Petri Nets
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM)(2021)
9218024002, ^عباس دیدبان*, ^فرزین یغمائی
A METHOD FOR IMPROVING REASONING AND REALIZATION PROBLEM SOLVING IN DESCRIPTIVE LOGIC- BASED AND ONTOLOGY-BASED REASONERS
MALAYSIAN JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE(2022)
9218024002, ^عباس دیدبان*, ^فرزین یغمائی
Deep Learning Approach for Cardiac MRI Images
JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND TELECOMMUNICATION (JIST)(2022)
9812925004, ^فرزین یغمائی*
DGCU: A new deep directed method based on Gaussian embedding for clustering uncertain graphs
COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING(2022)
9711925002, ^مرتضی دری گیو*, ^فرزین یغمائی
Improved use of descriptors for early recognition of actions in video
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2023)
9311923001, ^فرزین یغمائی*
Early-stopped learning for action prediction in videos
International Journal of Multimedia Information Retrieval(2021)
^مهرین صارمی, ^فرزین یغمائی*
Transformer-based image captioning by leveraging sentence information
JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING(2022)
9511925001, ^محمدجواد فدائی اسلام*, ^فرزین یغمائی
A survey of clustering large probabilistic graphs: Techniques, evaluations, and applications
EXPERT SYSTEMS(2023)
ملیحه دانش, ^مرتضی دری گیو*, ^فرزین یغمائی
حذف نویز در انتقال محتوای تصویر به تصویر با استفاده از شبکه مولدتخاصمی مبتنی بر تبدیل موجک
ماشین بینایی و پردازش تصویر(2023)
9711925007, ^محمدجواد فدائی اسلام*, ^فرزین یغمائی
ARDA-UNIT recurrent dense self-attention block with adaptive feature fusion for unpaired (unsupervised) image-to-image translation
IET IMAGE PROCESSING(2023)
9711925007, ^محمدجواد فدائی اسلام*, ^فرزین یغمائی
A New Exemplar-Based Image Inpainting Algorithm Using Image Structure Tensors
بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران - دانشگاه شیراز(2016-05-10)
9211921004*, ^فرزین یغمائی, 9211921009
دسته بندی و تشخیص اسکناسهای ایرانی بر اساس قوانین بیز و درخت تصمیم
هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش(2016-09-06)
9411920009*, 9411920017, ^فرزین یغمائی
تشخیص تخریب رنگی تصاویر چهره با استفاده از ویژگیهای مبتنی بر رنگ و الگوریتم های یادگیری
اولین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-09-09)
9311117005*, ^فرزین یغمائی
A Novel Approach for Anomaly Detection and Localization in Crowded Scenes based on Convolutional Neural Networks
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-08)
9311921009*, ^فرزین یغمائی
ساخت ویدئو HDR با استفاده از تئوری بازی ها
هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش(2016-09-07)
9411925001*, ^فرزین یغمائی
Sparse Representation and Convolutional Neural Networks for 3D Human Pose Estimation
3rd Iranian Conference on Signal Processing and Intelligent Systems(2017-12-20)
9411920017*, ^فرزین یغمائی, ^محمدجواد فدائی اسلام
بهبود توصیف تصویر با استفاده از LSTM دوطرفه
دهمین کنفرانس بینائی‌ماشین و پردازش تصویر ایران،(2017-11-22)
9511925001*, ^محمدجواد فدائی اسلام, ^فرزین یغمائی
ترمیم ویدیو بر اساس وزندار کردن نُرم اتمی تنسور
دهمین کنفرانس بینائی ماشین و پردازش تصویر ایران(2017-11-22)
9411925001*, ^فرزین یغمائی
Visual Distractors Detecting in Images Using TPTSSR
دهمین کنفرانس بینائی ماشین و پردازش تصویر ایران(2017-11-22)
9411920009*, ^فرزین یغمائی
ترکیب شبکه عصبی- فازی با الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات در دستهبندی و تشخیص اسکناسهای ایرانی
دهمین کنفرانس بینائی ماشین و پردازش تصویر ایران(2017-11-22)
9511925002, 9511920011, 9511920004, ^فرزین یغمائی
بررسی روش‌های مختلف تولید کپچای تصویری و بهبود آن
چهارمین همایش ملی علوم و فناوری‌های نوین ایران(2018-07-06)
9311921007, ^حمید مقدادی نیشابوری*, ^فرزین یغمائی
بهبود الگوریتم ترمیم تصویر بر اساس اطلاعات ساختار و بافت با استفاده از مفهوم Quad-Tree
پنجمین کنفرانس ملی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند ایران (ICSPIS)(2019-12-18)
9411925001*, ^فرزین یغمائی
بهبود یادگیری تقویتی عمیق با برنامه درسی در فضای بازی
پنجمین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها(2020-02-19)
9811925003, ^مرتضی دری گیو, ^فرزین یغمائی
خوشه بندی گراف های احتمالاتی بزرگ با رویکرد همبستگی احتمالی
اولین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر(2020-07-27)
9711925002*, ^مرتضی دری گیو, ^فرزین یغمائی
چگونگی واکسیناسیون افراد در بازی جدی با مدل سازی مبتنی بر گراف
ششمین کنفرانس بین المللی «بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها»(2021-02-18)
9811925003, ^مرتضی دری گیو*, ^فرزین یغمائی
توسعه و ارزیابی آنتولوژی قوانین، مبتنی بر تنقیح قوانین، با به کارگیری تکنیکهای داده کاوی متن
چهارمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی(2021-02-03)
9611920009*, ^فرزین یغمائی
ارائه راهکار مبتنی بر تعبیه‌سازی عمیق در خوشه‌بندی گراف‌های غیرقطعی
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران(2021-03-03)
9711925002, ^مرتضی دری گیو*, ^فرزین یغمائی
شبکه مولدتخاصمی چند توجه نظارت‌نشده برای ترجمه تصویر به تصویر
چهارمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم(2021-12-29)
9711925007*, ^محمدجواد فدائی اسلام, ^فرزین یغمائی
استفاده از الگوریتم k-برش برای تحلیل بازی‌ برخط چند‌ نفره
هفتمین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای، فرصت ها و چالش ها(2022-02-24)
9811925003*, ^مرتضی دری گیو, ^فرزین یغمائی
یک عامل نقاد پیشرفته برای یادگیری عامل در محیط بازی فوتبال گوگل
هفتمین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای، فرصت ها و چالش ها(2022-02-24)
40011923002*, ^مرتضی دری گیو, ^فرزین یغمائی
بررسی تحلیلی استفاده از هوش‌مصنوعی در تولید محتوای رویه‌ای در بازی‌ها: چالش‌ها و دورنما
اولین همایش ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
40011923002, ^مرتضی دری گیو*, ^فرزین یغمائی
تنظیم پویای درجه سختی با مدل‌های یادگیری تقویتی عمیق به منظور شخصی‌سازی فضای بازی
اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار(2023-11-01)
9811925003, ^مرتضی دری گیو*, ^فرزین یغمائی
بهبود زيرنويس تصوير با استفاده از مكانيزم توجه و مدلهاي ترانسفرمر
فريدونيان فائزه(تاریخ دفاع: 1402/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ميزان حافظه پذيري تصاوير در بزرگسالان
شكري امير(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي ساختار و بافت تصوير جهت بهبود الگوريتم هاي ترميم
نيك نسب حانيه(تاریخ دفاع: 1401/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خوشه بندي موثر گراف‌هاي غير قطعي با ارائه راهكارهايي در كاهش عدم قطعيت ساختاري
دانش مليحه(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : دكتري
خوشه بندي موثر گراف‌هاي غير قطعي با ارائه راهكارهايي در كاهش عدم قطعيت ساختاري
دانش مليحه(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : دكتري
تشخيص برجستگي تصاوير با ورودي چند مقياسي در يادگيري عميق
كريميان مينا(تاریخ دفاع: 1400/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدلي جهت پيش بيني نقطه اوج دريافتي و ارسالي سكتورهاي موبايل استان سمنان با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
بصيرت مريم(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تغيير اندازه‌ي تصوير بر اساس محتوا به كمك شبكه‌هاي عصبي عميق
اسدي آرتا(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عنوانگذاري مبتني بر توجه تصاوير به كمك ساختارهاي ناخودهمبسته
چهكندي وحيد(تاریخ دفاع: 1401/12/22) ، مقطع : دكتري
برآورد ژست چند نفر در تصاوير دوبعدي با يادگيري عميق
موسائي عليار طاهره(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازيابي تصاوير بر اساس محتوا با استفاده از الگوريتم SIFT و كدگذاري خطي با قيد محلي
جابري محسن(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير داده كاوي در بهبود تصميم گيري براي مشتريان جهت دريافت خدمات مناسبتر (بانك قوامين)
پورعلي قمي نيما(تاریخ دفاع: 1398/06/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي فرد بر مبناي اطلاعات بيومتريك رفتاري بدست آمده از سنسورهاي RGB-D
زارع نجمه(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه و ارزيابي آنتولوژي قوانين مبتني بر تنقيح قوانين با بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي متن
زاهد خميراني حورا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود كيفيت ترميم تصاوير با در نظر گرفتن اطلاعات ساختار و بافت
پيوندي كيميا(تاریخ دفاع: 1399/09/15) ، مقطع : دكتري
بهبود طبقه بندي تصاوير با استفاده از تركيب روش خوشه بندي K-means و گراديان نزولي و بهينه سازي آن با اتوماتاي يادگير
غريبي مريم(تاریخ دفاع: 1397/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دسته بندي و اخترسنجي اجرام نجومي با استفاده از تكنيك هاي يادگيري عميق
رصدي ارمين(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك الگوريتم جهت تشخيص كيفيت بدون مرجع تصاوير ويدئويي با كمك يادگيري عميق
نوراني نگار(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك الگوريتم جهت تشخيص كيفيت بدون مرجع تصاوير ويدئويي با كمك يادگيري عميق
نوراني نگار(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طبقه بندي صحنه‌هاي سنجش از راه دور با استفاده از يادگيري عميق
قانوني راضيه(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طبقه بندي صحنه‌هاي سنجش از راه دور با استفاده از يادگيري عميق
قانوني راضيه(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حاشيه نويسي ويديو با استفاده ازشبكه‌هاي عصبي عميق و تئوري اطلاعات
سعادت فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حاشيه نويسي ويديو با استفاده ازشبكه‌هاي عصبي عميق و تئوري اطلاعات
سعادت فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايابي مناسب در نهان نگاري تصوير به كمك اتوماتاي سلولي
سليماني جعفرابادي مرواريد(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص بدافزارها در سيستم عامل اندرويد با استفاده از SVM
عابديني رضا(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص زودهنگام و پيش بيني شناسايي رفتار انسان در ويدئو
صارمي مهرين(تاریخ دفاع: 1399/07/28) ، مقطع : دكتري
تشخيص نواحي كم اهميت تصوير از نظر سيستم بينايي انسان به وسيله شبكه هاي عصبي كانولوشن
صبوري فردين(تاریخ دفاع: 1397/03/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين حالت سه بعدي انسان از يك تصوير با شبكه عصبي كانولوشن
علي كرمي حسن(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه ساختاري براي بهبود استنتاج معنايي با استفاده از شبكه هاي پتري فازي
شكوهي نيا مجتبي(تاریخ دفاع: 1400/12/14) ، مقطع : دكتري
تنظيم پوياي درجه سختي بازي با استفاده از يادگيري تقويتي بر اساس نوع بازيكن با تكنيك‌هاي يادگيري ماشين
محمدنژاد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد كپچاي تصويري (آزمون بازشناسي انسان ازماشين)
مكرمي زهرا(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبح زدايي در تصاوير دامنه ديناميكي بالا بر اساس منطق فازي
صفائي محمدحسن(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود كيفيت بازسازي(ميانيابي) تصوير با استفاده از فركتال
مونسان منا(تاریخ دفاع: 1395/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي سامانه تشخيص ناهنجاري در ويدئو
قبادي الناز(تاریخ دفاع: 1395/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل فشار خون بيماران با استفاده از كنترل كننده فازي نوع 2 بهينه شده با الگوريتم پرندگان
شعباني جهرمي علي(تاریخ دفاع: 1395/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد آموزش- پژوهش محور
فشرده سازي تصاوير پزشكي سه بعدي با استفاده از تبديل موجك
احمدي كلشتري سميه(تاریخ دفاع: 1396/01/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص چهره با استفاده از فيلتر گابور و ماشين بردار پشتيبان
ملت دوست پردل الياس(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص رفتارهاي غيرعادي انسان درمكانهايعمومي در تصاوير ويدئويي
قنبرنژاد فرزام(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه توانايي بازشناسي جلوه‌هاي چهره‌اي، صوتي، بدني و چشمي هيجان بين نمونه‌هاي غيرباليني شخصيت ضداجتماعي، وسواسي ـ جبري و افراد به هنجار
جمالي منير(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي هدف در جمعيت جهت نظارت تصويري
حبيبي مهدي(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترميم تصاوير ديجيتال به كمك هوش ازدحامي
سيفي شيوا(تاریخ دفاع: 1396/01/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه ويژگي هاي معنايي جديد به منظور بهبود بازيابي رفتار حركتي انسان در ويدئو
رمضاني محسن(تاریخ دفاع: 1397/01/28) ، مقطع : دكتري
بهبود رتبه بندي نتايج در حاشيه نويسي خودكار تصاوير به كمك ارتباط برچسب ها
ميهمي وفا(تاریخ دفاع: 1397/03/30) ، مقطع : دكتري
بهبود كيفيت بازسازي نواحي از دست رفته تصاوير ديجيتال به كمك روشهاي تخمين ساختار
كاظم عليلو وحيد(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : دكتري
رديابي فاصله واقعي بين خودروهاي با دوريبين ترافيك مبتني بر ترسيم ديدگاه معكوس
قمراقباشي اعظم(تاریخ دفاع: 1394/11/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روش ارزيابي كم مرجع كيفيت تصاوير رنگي بر اساس اطلاعات ساختاري
كلاته جاري احسان حسين(تاریخ دفاع: 1398/02/09) ، مقطع : دكتري
استفاده از روشهاي يادگيري SVM و HOG براي تشخيص حيوانات بزرگ بمنظور كاهش تصادفات جاده اي
قاسمي منا(تاریخ دفاع: 1394/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص آتش سوزي با استفاده از برجستگي ها به روش شيب آماري توجه بصري شبه انساني
آلبويه محمدعلي(تاریخ دفاع: 1394/09/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني جهت بهينه نمودن مدت اوج مصرف انرژي در تاسيسات شركت آبفار استان سمنان به كمك الگوريتم هاي هوشمند
لواف قضوي مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از روشهاي بازسازي تصوير مبتني بر انتشار، در فشرده سازي
سهرابي محمد امين(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فرايند استخراج Isophote در الگوريتم هاي ترميم تصاوير ديجيتال
مهدوي پيمان(تاریخ دفاع: 1395/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي اندازه‌ي پنجره در الگوريتم مبتني بر نمونه‌ي ترميم تصاوير ديجيتال
سيادتي سيده زهرا(تاریخ دفاع: 1395/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فشرده سازي بلوكي تصوير با استفاده از روش هاي بازسازي مبتني بر نمونه يابي
بيطرف حامد(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خلاصه سازي ويدئوهاي ورزش فوتبال با استفاده از رنگ و آنتروپي
مسجدجامعي نرگس خاتون(تاریخ دفاع: 1394/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دسته بندي ويدئوهاي ورزشي بر اساس بردارهاي پشتيبان
محب شاهدين شيما(تاریخ دفاع: 1394/02/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و تشخيص آفات گياهي درخت پسته در قسمت برگ ها با استفاده از بافت تصوير
لواف قضوي مريم(تاریخ دفاع: 1394/02/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دسته بندي فيلم هاي ورزشي با استفاده از تكنيك كلمات
كيوان بنه كهل محمد مهدي(تاریخ دفاع: 1394/02/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود سرعت سيستم هاي تشخيص حركت انسان با استفاده از تكنيك هاي فازي
رجبي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حاشيه نگاري ويدئوهاي شبكه هاي اجتماعي با الگوريتم هاي نيمه ناظر
حسني محمد(تاریخ دفاع: 1394/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و تشخيص آفات گياهي درخت پسته درقسمتهاي ميوه و ساقه با استفاده از رنگ تصوير
پهلووري حسن(تاریخ دفاع: 1394/02/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك الگوريتم هيبريد براي پيش بيني تراكنشهاي الكترونيكي سوييچ با شبكه عصبي
بني حسيني نجمه سادات(تاریخ دفاع: 1394/02/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص پوسيدگي هاي دندان درتصاوير OPG به كمك تكنيك هاي پردازش تصوير
برهمن محمدعلي(تاریخ دفاع: 1394/02/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص شكستگي استخوان هاي دراز در تصاوير راديولوژي به وسيله ي پردازش تصوير
محرابيان ريحانه(تاریخ دفاع: 1393/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حفظ محرمانگي داده ها در داده كاوي
جعفرتفرشي ليلا(تاریخ دفاع: 1394/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترميم و بازسازي تصاوير با كمك اتوماتاي يادگير سلولي
كاميار محدثه(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود الگوريتم حذف سيم با استفاده از درخت چهارگانه
خاتمي فاطمه السادات(تاریخ دفاع: 1394/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود روش هاي تشخصي اصالت رنگ با استفاده از اتوماتاي سلولي
محمودي سفيدكوهي معصومه(تاریخ دفاع: 1393/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كپچاي مقاوم زبان فارسي با استفاده از ويزگي هاي دستوري زبان فارسي
توراندازكناري محمد(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نوحي عليرضا(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
صابريان زينب(تاریخ دفاع: 1393/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
صارمي مهرين(تاریخ دفاع: 1392/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و طراحی معماری مجموعه ورودی و سردر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و منابع طبیعی دانشگاه سمنان با رویکرد معماری پایدار و هماهنگ با بستر طرح واقع در شهرستان مهدیشهر(ناظر)
(0000-00-00)
ارائه ی پایگاه داده جمله های زبان اشاره فارسی(ناظر)
(2023-05-08)
نگاشت توصیف داده ها با استفاده از بردارهای پشتیبان به مساله‌ی تصمیم‌گیری گروهی(ناظر)
(2017-10-23)
ایجاد روشی برای توصیف دستور زبان‌های برنامه‌سازی و تولید خودکار جدول پارس برای گرامرهای مبهم(ناظر)
(2018-11-21)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
نظریه زبانها و ماشینها   (1118 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : همه گرایش ها
معماری کامپیوتر   (877 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : همه گرایش ها

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
f_yaghmaee@semnan.ac.ir
(+98)2333383046

فرم تماس